不整脈の解説

不整脈の解説

不整脈⑨ 房室ブロック

不整脈の解説

不整脈⑧ 洞房ブロック

不整脈の解説

不整脈⑦ 心室細動

不整脈の解説

不整脈⑥ 心室頻拍 TdP torsade de pointes

不整脈の解説

不整脈⑤ 心室性期外収縮

不整脈の解説

不整脈④ 心房粗動 心房細動

不整脈の解説

不整脈③ 発作性上室性頻拍 心房頻拍

不整脈の解説

不整脈② 心房性期外収縮 房室接合部期外収縮

不整脈の解説

不整脈① 洞性頻脈 洞性徐脈 洞性不整脈 洞不全症候群